Polityka prywatności

WWW.JEDENDOJEDEN.PL

Korzystanie ze strony internetowej www.jedendojeden.pl zasadniczo nie wymaga podania danych osobowych, aczkolwiek w celu realizacji określonej usługi przez Magdalenę Ziajską lub Michała Golusińskiego może okazać się to niezbędne. Pliki cookies pobierane automatycznie podczas odwiedzin wykorzystywane są zgodnie z obowiązującym prawem.

W trosce o dobro i poszanowanie prywatności odwiedzających naszą stronę internetową oraz w związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie”), uprzejmie informujemy:

 

Współadministratorzy danych osobowych

Zważywszy na powiązania biznesowe Grupa Projektowa JedenDoJeden podjęła decyzję o współadministrowaniu danych osobowych w zakresie wspólnie prowadzonej strony internetowej www.jedendojeden.pl oraz fanpage’a JedenDoJeden Grupa Projektowa na Facebooku.

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Magdalena Ziajska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Ziajska „Arsa” z siedzibą w Poznaniu (60-239), przy ul. F. Morawskiego 14/1, NIP: 7821002015, REGON: 639523140, oraz Michał Golusiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński z siedzibą w Poznaniu (60-238), przy ul. Jarochowskiego 28/7, NIP: 7791993129, REGON: 631202414 (zwani osobno jako „Architekt” lub wspólnie jako „JedenDoJeden”).

Z JedenDoJeden można się skontaktować pisząc na adres: JedenDoJeden Grupa Projektowa, ul. Kossaka 21/2, 60-760 Poznań, albo pisząc bezpośrednio do każdego z Architektów na adres wykonywania przez niego działalności lub jego adres e-mail.

Każdy z Architektów jest zobowiązany do samodzielnego wypełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 Rozporządzenia w odniesieniu do osób, których dane dotyczą i zostały pozyskane przez tegoż Architekta, a także wobec podmiotów, których dane zostały pozyskane przez JedenDoJeden.

 

Administratorzy danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych Architektów tj. Magdalenę Ziajską, prowadzącą działalność pod firmą Magdalena Ziajska „Arsa” lub Michała Golusińskiego, prowadzącego działalność pod firmą Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński, w ramach wykonywanych przez nich samodzielnie działalności gospodarczych, są zamieszczone na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

 

Cele przetwarzania danych osobowych przez JedenDoJeden

JedenDoJeden gromadzi dane osobowe w jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • prowadzenia korespondencji e-mail, przez komunikatory, media społecznościowe oraz drogą tradycyjną;
 • kontaktu telefonicznego;
 • marketingu bezpośredniego usług własnych;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes JedenDoJeden.

W pozostałym zakresie cele są ustalane w sposób autonomiczny, zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych wdrożonymi i realizowanymi odpowiednio przez każdego z Architektów (Administratorów). Takie dane osobowe nie są zasadniczo objęte współadministrowaniem.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych przez JedenDoJeden

JedenDoJeden zobowiązuje się do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, dla którego zostały zebrane.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana, czyli osób, których dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne, aby umożliwić realizację określonej usługi.

Osoby poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na przekazanie JedenDoJeden jakichkolwiek danych osobowych.

 

Pliki cookies

Strona internetowa www.jedendojeden.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to jedyne informacje pozyskiwane w sposób automatyczny.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, zapisywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu końcowym użytkownika. Służą zwiększeniu wygody korzystania ze strony internetowej JedenDoJeden, w tym dostosowywaniu jej zawartości odpowiednio do potrzeb użytkownika.

Mogą być one odczytywane przez system JedenDoJeden, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta JedenDoJeden. Wykorzystywane przez JedenDoJeden pliki cookies nie umożliwiają dokonania identyfikacji tożsamości użytkownika. Pliki cookies zawierają adres strony internetowej, z której pochodzą, wygenerowany unikalny numer, który służy identyfikacji przeglądarki, oraz okres ich przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika.

Strona internetowa JedenDoJeden posługuję się zasadniczo następującymi plikami cookies: tymczasowe pliki cookies (są przechowywane przez czas korzystania z przeglądarki internetowej i usuwane po jej zamknięciu), stałe pliki cookies (nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej – pozostają zapisane na urządzeniu przez określony czas lub do czasu ich samodzielnego usunięcia), niezbędne pliki cookies (są niezbędne do funkcjonowania oraz korzystania ze strony internetowej) oraz funkcjonalne pliki cookies (m.in. umożliwiają zapamiętanie ustawień strony internetowej, korzystanie z określonych funkcjonalności).

Możliwe jest samodzielne kontrolowanie sposobu obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, w tym wycofanie udzielonej zgody i usunięcie plików cookies. Zablokowanie plików cookies może jednakże poważnie wpłynąć na korzystanie ze strony internetowej.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez JedenDoJeden wynika z celu przetwarzania i rodzaju świadczonej usługi oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. W zależności od ww. przesłanek dane mogą być przetwarzane: przez czas zmierzający do zawarcia umowy z Architektem, trwania umowy, osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu utraty aktualności danych, przez czas wymagany przepisami prawa.

Po zakończeniu okresu przetwarzania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, zniszczone lub zanonimizowane.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie są sprzedawane, ani udostępnianie komercyjnie.

Realizacja usług przez JedenDoJeden może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w szczególności: instytucjom państwowym, współpracownikom, klientom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne, kurierom. Dla każdego z celów przekazywane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla jego osiągnięcia.

JedenDoJeden zastrzega sobie możliwość przekazania Pani/Pana danych osobowych właściwym organom lub osobom trzecim w sytuacji wystąpienia z żądaniem ujawnienia poszczególnych informacji przez uprawniony podmiot. Wskazane żądanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisach prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Profilowanie

JedenDoJeden nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Uprawnienia podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

 

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych przez JedenDoJeden w określonym celu. W takiej sytuacji dane będą przetwarzane dla innych celów, ale nie dla celu, wobec którego zgłoszono sprzeciw. JedenDoJeden zastrzega, że w uzasadnionych obowiązującymi przepisami prawa przypadkach może odmówić uwzględnienia sprzeciwu.

 

Wniosek związany z realizacją ww. praw podmiotowych należy skierować do JedenDoJeden pisząc na adres: JedenDoJeden Grupa Projektowa, ul. Kossaka 21/2, 60-760 Poznań, albo pisząc bezpośrednio do każdego z Architektów na adres wykonywania przez niego działalności lub jego adres e-mail. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do Architekta, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, przekaże on żądanie drugiemu Architektowi. Odpowiedź przekazana zostanie tą samą drogą, którą wpłynął wniosek (na adres e-mail, z którego przesłano wniosek lub listownie na wskazany adres) w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

JedenDoJeden stara się uwzględnić żądanie w najwyższym możliwym stopniu. W uzasadnionych przypadkach ich wykonanie może nie zostać zrealizowane w pełni, jednakże każdorazowo zostanie przekazana Pani/Panu informacja wskazująca przyczynę ograniczającą nasze zachowanie.

 

Prawo do wniesienia skargi

W sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że dane osobowe nie są przetwarzane przez JedenDoJeden zgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

JedenDoJeden oświadcza, iż utrzymuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa, poufności i integralności przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do przetwarzanych danych mają osoby upoważnione i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na realizację ich zadań.

JedenDoJeden uzgodnili, iż w razie wątpliwości domniemuje się, że podmiotem zobowiązanym do realizowania obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych jest Michał Golusiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Michał Golusińki.

Strona internetowa JedenDoJeden może zawierać linki do stron osób trzecich. JedenDoJeden nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.jedendojeden.pl, mediów społecznościowych JedenDoJeden, oficjalnych treści JedenDoJeden na innych stronach internetowych oraz prowadzonego przez JedenDoJeden kontaktu osobistego, telefonicznego, listownego, e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów.

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński

 

W trosce o dobro i poszanowanie Państwa prywatności oraz w związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie”), uprzejmie informujemy:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Golusiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński z siedzibą w Poznaniu (60-238), przy ul. Jarochowskiego 28/7, NIP: 7791993129, REGON: 631202414 (dalej jako „Administrator 1”). Z Administratorem 1 można się skontaktować pisząc na adres e-mail: michal.golusinski@jedendojeden.pl lub listownie na ww. adres wykonywania działalności.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator 1 gromadzi dane osobowe w jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • prowadzenia korespondencji e-mail, przez komunikatory, media społecznościowe oraz drogą tradycyjną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 1 polegający na prowadzeniu korespondencji związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą);
 • kontaktu telefonicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 1 polegający na kontaktowaniu się telefonicznym związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą);
 • zawierania umów i realizacji usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 1 polegający na ochronie jego praw);
 • umieszczania Pani/Pana danych osobowych w wewnętrznych bazach danych prowadzonych i realizowanych na potrzeby własne Administratora 1 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 1 polegający na tworzeniu rejestrów i archiwów);
 • umieszczenia w portfolio zrealizowanego projektu oraz przedstawiania go klientom celem promowania świadczonych usług przez Administratora 1 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 1 polegający na prowadzeniu marketingu usług własnych).

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator 1 zobowiązuje się do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, dla którego zostały zebrane.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana, czyli osób, których dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne, aby umożliwić realizację określonej usługi.

Osoby poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na przekazanie Administratorowi 1 jakichkolwiek danych osobowych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora 1 wynika z celu przetwarzania i rodzaju świadczonej usługi. W zależności od ww. przesłanek dane mogą być przetwarzane: przez czas trwania umowy, do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu utraty aktualności danych, przez czas wymagany przepisami prawa.

Okres przetwarzania może zostać wydłużony na potrzeby dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po upływie tego czasu – dane osobowe będą przetwarzane jedynie w sytuacji i zakresie zastrzeżonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Po zakończeniu okresu przetwarzania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, zniszczone lub zanonimizowane.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie są sprzedawane, ani udostępnianie komercyjnie.

Realizacja usług przez Administratora 1 może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w szczególności: instytucjom państwowym, partnerom biznesowym (w szczególności Magdalenie Ziajskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Ziajska „Arsa”, NIP: 7821002015), współpracownikom, klientom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne, kurierom, bankom. Dla każdego z celów przekazywane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Odbiorcy przetwarzają dane wyłącznie w oparciu o polecenie Administratora 1.

Administrator 1 zastrzega sobie możliwość przekazania Pani/Pana danych osobowych właściwym organom lub osobom trzecim w sytuacji wystąpienia z żądaniem ujawnienia poszczególnych informacji przez uprawniony podmiot. Wskazane żądanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisach prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Profilowanie

Administrator 1 nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Uprawnienia podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

 

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora 1 w określonym celu. W takiej sytuacji dane będą przetwarzane dla innych celów, ale nie dla celu, wobec którego zgłoszono sprzeciw. Administrator 1 zastrzega, że w uzasadnionych obowiązującymi przepisami prawa przypadkach może odmówić uwzględnienia sprzeciwu.

 

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi 1 przez Panią/Pana zgody, to zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta. Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to należy wysłać e-mail bezpośrednio do Administratora 1.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, to jej wycofanie nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem. Od momentu wycofania zgody może minąć określony czas nim zgłoszenie zostanie odnotowane w systemie, a bazy danych Administratora 1 się zaktualizują.

 

Wniosek związany z realizacją ww. praw podmiotowych należy skierować do Administratora 1. Odpowiedź przekazana zostanie tą samą drogą, którą wpłynął wniosek (na adres e-mail, z którego przesłano wniosek lub listownie na wskazany adres) w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W przypadku przedłużenia ww. terminu Administrator 1 poinformuje wnioskodawcę ze wskazaniem przyczyny opóźnienia.

Treść żądania powinna wyraźnie wskazywać, czego dotyczy. W przypadku wątpliwości odnoszących się do treści lub tożsamości wnioskodawcy Administrator 1 zwróci się do Pani/Pana o uzupełnienie informacji.

Administrator 1 stara się uwzględnić żądanie w najwyższym możliwym stopniu. W uzasadnionych przypadkach ich wykonanie może nie zostać zrealizowane w pełni, jednakże każdorazowo zostanie przekazana Pani/Panu informacja wskazująca przyczynę ograniczającą zachowanie Administratora 1.

 

Prawo do wniesienia skargi

W sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora 1 zgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator 1 oświadcza, iż utrzymuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa, poufności i integralności przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do przetwarzanych danych mają osoby upoważnione i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na realizację ich zadań.

 

W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem strony internetowej www.jedendojeden.pl oraz fanpage’a JedenDoJeden Grupa Projektowa na Facebooku Administrator 1 zawarł umowę o współadministrowanie z Magdaleną Ziajską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Ziajska „Arsa” z siedzibą w Poznaniu (60-239), przy ul. F. Morawskiego 14/1, NIP: 7821002015, REGON: 639523140 – szczegółowe informacje znajdują się powyżej w Polityce Prywatności.

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Magdalena Ziajska „Arsa”

 

W trosce o dobro i poszanowanie Państwa prywatności oraz w związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie”), uprzejmie informujemy:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Ziajska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Ziajska „Arsa” z siedzibą w Poznaniu (60-239), przy ul. F. Morawskiego 14/1, NIP: 7821002015, REGON: 639523140 (dalej jako „Administrator 2”). Z Administratorem 2 można się skontaktować pisząc na adres e-mail: magda.ziajska@jedendojeden.pl lub listownie na ww. adres wykonywania działalności.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator 2 gromadzi dane osobowe w jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • prowadzenia korespondencji e-mail, przez komunikatory, media społecznościowe oraz drogą tradycyjną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 2 polegający na prowadzeniu korespondencji związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą);
 • kontaktu telefonicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 2 polegający na kontaktowaniu się telefonicznym związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą);
 • zawierania umów i realizacji usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 2 polegający na ochronie jego praw);
 • umieszczania Pani/Pana danych osobowych w wewnętrznych bazach danych prowadzonych i realizowanych na potrzeby własne Administratora 2 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 2 polegający na tworzeniu rejestrów i archiwów);
 • umieszczenia w portfolio zrealizowanego projektu oraz przedstawiania go klientom celem promowania świadczonych usług przez Administratora 2 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora 2 polegający na prowadzeniu marketingu usług własnych).

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator 2 zobowiązuje się do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, dla którego zostały zebrane.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana, czyli osób, których dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne, aby umożliwić realizację określonej usługi.

Osoby poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na przekazanie Administratorowi 2 jakichkolwiek danych osobowych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora 2 wynika z celu przetwarzania i rodzaju świadczonej usługi. W zależności od ww. przesłanek dane mogą być przetwarzane: przez czas trwania umowy, do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu utraty aktualności danych, przez czas wymagany przepisami prawa.

Okres przetwarzania może zostać wydłużony na potrzeby dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po upływie tego czasu – dane osobowe będą przetwarzane jedynie w sytuacji i zakresie zastrzeżonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Po zakończeniu okresu przetwarzania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, zniszczone lub zanonimizowane.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie są sprzedawane, ani udostępnianie komercyjnie.

Realizacja usług przez Administratora 2 może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w szczególności: instytucjom państwowym, partnerom biznesowym (w szczególności Michałowi Golusińskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński, NIP: 7791993129), współpracownikom, klientom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne, kurierom, bankom. Dla każdego z celów przekazywane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Odbiorcy przetwarzają dane wyłącznie w oparciu o polecenie Administratora 2.

Administrator 2 zastrzega sobie możliwość przekazania Pani/Pana danych osobowych właściwym organom lub osobom trzecim w sytuacji wystąpienia z żądaniem ujawnienia poszczególnych informacji przez uprawniony podmiot. Wskazane żądanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisach prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Profilowanie

Administrator 2 nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Uprawnienia podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

 

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora 2 w określonym celu. W takiej sytuacji dane będą przetwarzane dla innych celów, ale nie dla celu, wobec którego zgłoszono sprzeciw. Administrator 2 zastrzega, że w uzasadnionych obowiązującymi przepisami prawa przypadkach może odmówić uwzględnienia sprzeciwu.

 

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi 2 przez Panią/Pana zgody, to zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta. Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to należy wysłać e-mail bezpośrednio do Administratora 2.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, to jej wycofanie nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem. Od momentu wycofania zgody może minąć określony czas nim zgłoszenie zostanie odnotowane w systemie, a bazy danych Administratora 2 się zaktualizują.

 

Wniosek związany z realizacją ww. praw podmiotowych należy skierować do Administratora 2. Odpowiedź przekazana zostanie tą samą drogą, którą wpłynął wniosek (na adres e-mail, z którego przesłano wniosek lub listownie na wskazany adres) w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W przypadku przedłużenia ww. terminu Administrator 2 poinformuje wnioskodawcę ze wskazaniem przyczyny opóźnienia.

Treść żądania powinna wyraźnie wskazywać, czego dotyczy. W przypadku wątpliwości odnoszących się do treści lub tożsamości wnioskodawcy Administrator 2 zwróci się do Pani/Pana o uzupełnienie informacji.

Administrator 2 stara się uwzględnić żądanie w najwyższym możliwym stopniu. W uzasadnionych przypadkach ich wykonanie może nie zostać zrealizowane w pełni, jednakże każdorazowo zostanie przekazana Pani/Panu informacja wskazująca przyczynę ograniczającą zachowanie Administratora 2.

 Prawo do wniesienia skargi

W sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora 2 zgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator 2 oświadcza, iż utrzymuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa, poufności i integralności przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do przetwarzanych danych mają osoby upoważnione i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na realizację ich zadań.

W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem strony internetowej www.jedendojeden.pl oraz fanpage’a JedenDoJeden Grupa Projektowa na Facebooku Administrator 2 zawarł umowę o współadministrowanie z Michałem Golusińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński z siedzibą w Poznaniu (60-238), przy ul. Jarochowskiego 28/7, NIP: 7791993129, REGON: 631202414 – szczegółowe informacje znajdują się powyżej w Polityce Prywatności.